Supervisoren onder het vergrootglas: groepsgewijze feedbackbesprekingen in de opleiding

Van Engelen TS, Van der Leeuw RM, Lombarts MJMH. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D419.

Supervisoren onder het vergrootglas: groepsgewijze feedbackbesprekingen in de opleiding 

Doel
Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen. Onderdeel van die cyclus is het System for Evaluation of Teaching Qualities (SETQ), waarmee aiossen feedback kunnen geven over hun supervisor. Wij analyseerden hoe deze kwaliteitsevaluaties worden besproken binnen opleidersgroepen.

Opzet
Vragenlijstonderzoek onder formele opleiders.

Methode
In de periode september 2013-februari 2014 werd een online vragenlijst verspreid onder 255 formele opleiders van medisch-specialistische vervolgopleidingen in 54 opleidingsinstellingen. De vragenlijst inventariseerde (a) of de feedback wordt besproken, (b) wat het doel was van de feedbackbespreking; (c) de wijze van bespreking; (d) het gepercipieerde resultaat van de bespreking; (e) de ondersteuningsbehoeften van opleiders met betrekking tot toekomstige feedbackbesprekingen.

Resultaten
De respons op de vragenlijst was 61%. In dse overgrote meerderheid (86%) van de opleidersgroepen bleek de SETQ-feedback daadwerkelijk te worden besproken: individueel tussen de formele opleider en een supervisor (34%), in een groepsbespreking tussen de supervisoren onderling (69%) en groepsgewijs tussen supervisoren en aiossen (68%). Respondenten noemden als doel van het bespreken van feedback in groepsverband het leren van elkaar en het komen tot verbetering. Er is grote variatie tussen de opleidersgroepen in de wijze waarop de feedback besproken wordt. Ruim de helft van de groepsbesprekingen leidt tot concrete afspraken over verbeterplannen.

Conclusie
De feedback van aiossen op de opleiderskwaliteiten van hun supervisoren wordt niet voor niets gegeven. De grote meerderheid van de opleidersgroepen neemt de tijd om die feedback te bespreken.