Meten en verbeteren van opleiderskwaliteiten van klinisch opleiders met het SETQ-systeem

Lombarts et al. 2010 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Meten en verbeteren van opleiderskwaliteiten van klinisch opleiders met het SETQ-systeem.

Doel: Nagaan (a) of het mogelijk is om een systeem van systematische evaluatie van opleiderskwaliteiten in te voeren in een academisch ziekenhuis, (b) of de vragenlijsten die worden gebruikt voor het genereren van feedback van voldoende kwaliteit zijn en (c) hoe aiossen de opleiderskwaliteiten van stafleden en stafleden zichzelf beoordelen.

Opzet: Vragenlijstonderzoek.

Methoden: Aiossen beoordeelden de opleiderskwaliteiten van stafleden en stafleden beoordeelden ook zichzelf. Voor beide beoordelingen werden vragenlijsten ontwikkeld binnen het ‘Systematic evaluation of teaching qualities’(SETQ)- systeem. De psychometrische kwaliteiten van de vragenlijsten werden onderzocht met behulp van explorerende factoranalyse en het berekenen van betrouwbaarheidscoëfficiënten van de schaalconstructen en de itemcorrelaties met de totale schaal. Het afdelingsresultaat werd uitgedrukt in gemiddelde, mediane scores en uiterste scores voor de verschillende opleidingsaspecten.

Resultaten: In een jaar tijd introduceerden 16 opleidingen van het AMC het SETQ-systeem voor de evaluatie van hun stafleden. In totaal werden 398 stafleden en 314 aiossen uitgenodigd, de respons bedroeg 80,9% respectievelijk 73,6%. Aiossen voerden in totaal 2520 evaluaties uit. Factoranalyse resulteerde in 5 opleidingsaspecten: ‘opleidingsklimaat’, ‘bejegening van de aios’, ‘communicatie over leerdoelen’, ‘toetsing van de aios’ en ‘feedback aan de aios’. Voor de aios-vragenlijst en de zelfevaluatie-vragenlijst waren de item-totaalcorrelaties hoog en was de betrouwbaarheid groot (cronbach-α: > 0,70), behalve voor het opleidingsaspect ‘opleidingsklimaat’ voor de zelfevaluatievragenlijst (α: 0,67). Stafleden werden positief beoordeeld. Stafleden beoordeelden zichzelf iets minder positief. Aiossen en stafleden gaven de hoogste score aan het opleidingsaspect ‘bejegening van de aios’ en de laagste score voor ‘communicatie over leerdoelen’.

Conclusie: De SETQ was breed toepasbaar in een academisch ziekenhuis. De kwaliteit van het onderliggend instrumentarium was redelijk tot goed. Opleiders werden positief beoordeeld, maar daarin was verschil tussen de afdelingen.